8:00-17:00 | 8:00-12:00|
Monday - Friday | Saturday

(+84)28 7309 6909 | datdo@ancshipping.com.vn

The Newsletter: Thông báo 2507/TB-TCg về việc khuyến cáo hãng tàu, khách hàng giao nhận hàng hóa tại cảng TCCL trong bối cảnh dịch bệnh Covid

Xem chi tiết file bên dưới:

THONG-BAO-2507-GIAO-NHAN-HANG-HOA-TAI-CANG-TCCL
Share on facebook
Share on twitter