8:00-17:00 | 8:00-12:00|
Monday - Friday | Saturday

(+84)28 7309 6909 | datdo@ancshipping.com.vn

BULLETIN NO 32: CÔNG VĂN VỀ VIỆC SỬ DỤNG MÃ SỐ, MÃ VẠCH NƯỚC NGOÀI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU

Xem chi tiết file bên dưới:

cong-van-3776
Share on facebook
Share on twitter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *